Přijímací zkoušky

Zápis - přijímací zkoušky pro školní rok 2019/2020:

K talentové zkoušce se dostaví uchazeč a jeho zákonný zástupce. Zákonný zástupce vyplní přihlášku, zájemci bude přiděleno registrační číslo, pod kterým pak bude uveden ve výsledcích přijímacího řízení. Zveřejníme je 15. června 2019 zde a na vývěsce ve škole.

Hudební obor:

pátek 10. 5. 2019   13,30 - 17,00   (evidence uchazečů v ředitelně)

Při talentové zkoušce se posuzuje smysl pro rytmus, základní hudební předpoklady  a schopnost reagovat na podněty učitele. Uchazeč zazpívá libovolnou lidovou píseň, zopakuje vytleskaný rytmus.

Výtvarný obor:

pátek 10. 5. 2019, 16:00 – 18:00 výtvarný ateliér 2. patro

Předpoklady ke studiu jsou ověřovány na základě zadaného výtvarného úkolu, zpravidla kresby. Sleduje se spontánnost kresby, znalost barev, základní pracovní návyky. Zájemci o výtvarný obor doporučujeme předložit ukázku domácí práce. Součástí je také motivační rozhovor.

 Taneční obor:  

čtvrtek 9. 5. 2019, 17:00 – 18:30 sál školy v přízemí  

 Při zkoušce se posuzuje rytmika, pohybové předpoklady, komunikativnost dítěte.

__________________________________________________________________________________

Přijímání nových žáků se řídí § 2 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. Přijímací zkouška je pouze jedním z kritérií při rozhodování o zařazení uchazeče ke studiu: naše škola má ministerstvem školství a zřizovatelem, jímž je Jihomoravský kraj, stanovenou nepřekročitelnou kapacitu (251 žáků v hudebním oboru, 100 žáků ve výtvarném oboru a 35 žáků v tanečním oboru.

Uchazeči, kteří úspěšně absolvují přijímací zkoušku a pro nedostatek kapacity nebudou moci být zařazeni ke studiu v červnu, budou registrováni jako náhradníci. Pokud se uvolní místo v určitém oboru nebo studijním zaměření, bude náhradník vyrozuměn a zařazen ke studiu i během září nového školního roku.