Projekty

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 28. 2. 2018 výzvu ŠABLONY II. Jedná se o výzvu na zjednodušené projekty na podporu předškolního, základního (včetně základních uměleckých škol) a zájmového vzdělávání.                                         

Číslo a název výzvy: 2_18_063 Šablony II - mimo hlavní město Praha 

Aktivity pro základní umělecké školy

Personální podpora ZUŠ

2.VII/1 Školní asistent

2.VII/2 Školní speciální pedagog

2.VII/3 Koordinátor spolupráce školy a příbuzných organizací 

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZUŠ

2.VII/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

2.VII/5 Vzdělávání pedagogického sboru ZUŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

2.VII/6 Vzájemná spolupráce pedagogů ZUŠ

2.VII/7 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

2.VII/8 Tandemová výuka v ZUŠ

2.VII/9 Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZUŠ

2.VII/10 Nové metody ve výuce v ZUŠ

2.VII/11 Profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku, 

Aktivity rozvíjející ICT v ZUŠ

2.VII/12 Zapojení ICT technika do výuky v ZUŠ,

2.VII/13 Využití ICT ve vzdělávání v ZUŠ, 

Rozvojové aktivity ZUŠ                                                                                        

2.VII/14 Projektový den ve škole

2.VII/15 Projektový den mimo školu

Spolupráce s rodiči žáků ZUŠ a veřejností                                                      

2.VII/16 Komunitně osvětová setkávání.

Šablony využívané Základní uměleckou školou  A. Muchy Ivančice

2.VII/3 Koordinátor spolupráce ZUŠ a příbuzných organizací

Cílem této aktivity je poskytnout základním uměleckým školám dočasnou personální podporu – koordinátora spolupráce ZUŠ a příbuzných organizací.
Koordinátor spolupráce ZUŠ navazuje kontakty za účelem komunikace a hledání vhodných forem spolupráce se zástupci různých organizací v oblasti kultury a umění (školy, školská zařízení, neziskové organizace, spolky, úřady, aj.), případně v oblasti sociálních služeb. Koordinátor zajišťuje rovněž systematické aktivity přesahující hranice školy.

2.VII/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

 

 2.VII/6 Vzájemná spolupráce pedagogů ZUŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních uměleckých škol. Trojice pedagogů zlepšují výsledky práce se žáky formou kolegiální podpory.

2.VII/7 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy základních uměleckých škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol.

2.VII/8 Tandemová výuka v ZUŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků s pozitivním vlivem na vzdělávací proces a výsledky žáků. Dva pedagogové vyučují ve vzájemné spolupráci.

2.VII/9 Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZUŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků školy a odborníků z praxe v rámci jednotlivých uměleckých oborů. Tato spolupráci vnese do výuky novou kvalitu, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.

2.VII/14 Projektový den ve škole

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy      a  vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků.

2.VII/15 Projektový den mimo školu

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy      a  vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků.

2.VII/16 Komunitně osvětová setkávání

Cílem této aktivity je podpořit komunitní charakter základní umělecké školy.