GDPR

GDPR A  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ZUŠ A. MUCHY IVANČICE 

Jakožto správci osobních údajů dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení  o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), v rámci své činnosti zpracováváme osobní údaje žáků/dětí/studentů, jejich zákonných zástupců, zaměstnanců a případně i dalších osob.

Veškeré osobní údaje se zavazujeme zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu, aby nedošlo k zásahu do práv a soukromí dotčených subjektů, a dodržovat taková bezpečnostní opatření, aby nedošlo při správě osobních údajů k jejich zničení, zneužití či ztrátě.

Každý subjekt osobních údajů má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, uplatnit právo na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování. Případně může subjekt uplatnit také právo na přenositelnost osobních údajů. Má-li některá osoba za to, že zpracování jejích údajů není zákonné, může vznést námitku proti jejich zpracování, nebo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Konkrétní informace o zpracování osobních údajů jsou zpřístupňovány subjektům osobních údajů v souladu se čl. 13 GDPR.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je odvolatelný.

Správce je oprávněn   zpracovávat výše uvedené osobní údaje v souladu GDPR a ZOOÚ i bez souhlasu žáka jen v případech, pokud je zpracování nezbytně nutné pro splnění právní povinnosti.

 

Kontaktní údaje správce:
Správce: Základní umělecká škola A. Muchy Ivančice, příspěvková organizace
Adresa: Palackého náměstí 27a, Ivančice PSČ: 664 91   

Telefon: 546 451 660; +420 732369174                              

E-mail: zusamibo@volny.cz                                                                                          

Datová schránka: vu2ki9 
 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
 

Ing. Bc. Jana Suchomelová

E-mail: poverenec.oou.dobrovolna@gmail.com

Telefon: +420 605160580