Talentové zkoušky

Přijímání nových žáků se řídí § 2 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. Přijímací zkouška je pouze jedním z kritérií při rozhodování o zařazení uchazeče ke studiu, máme stanovenou nepřekročitelnou kapacitu, přijímací řízení zaplňuje pouze místa po končících žácích v jednotlivých oborech. Děti, které úspěšně absolvují přijímací zkoušku a pro nedostatek kapacity nebudou zařazeny ke studiu v červnu, budou registrovány jako náhradníci. Pokud se uvolní místo v určitém oboru nebo studijním zaměření bude náhradník vyrozuměn a zařazen ke studiu i během září nového školního roku.  

HUDEBNÍHO OBOR: 

Při zkoušce se ověřují přirozené hudební schopnosti:                                           

1. zpěv (jednoduchá lidová píseň) a intonace (interpretace tónu, mel. úryvku)        

2. sluchové předpoklady – rozpoznání  vysokého - hlubokého tónu, směru melodie  

3. rytmické cítění – reprodukce krátkých rytmických útvarů (tzv. rytmická ozvěna)

 

VÝTVARNÝ OBOR: 

Předpoklady pro studium jsou ověřovány na základě zadaného výtvarného úkolu, zpravidla kresby. Uchazeči doporučujeme předložit domácí práce. Součástí zkoušky je rovněž motivační rozhovor.

Posuzuje se:                                                                

1. spontánnost kresby;

2. znalost barev;

3. základní pracovní návyky.

 

TANEČNÍ OBOR:                          

předpokladem pro přijetí je pohybová a rytmická způsobilost žáka.

Posuzuje se:     

1. pohybové dispozice a orientace v prostoru                                                             

2. rytmické cítění                                                                                                         

3. komunikativnost.