Školní řád

Školní řád Základní umělecké školy A. Muchy, Ivančice, příspěvkové organizace, vydává statutární orgán školy na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o  předškolním, základním, středním, vyšším odborném a  jiném vzdělávání (školský zákon), odst.1, Vyhlášky o základním uměleckém vzdělávání  č.71/2005 Sb.ve znění novely č.70/2019 Sb.  Školní řád je vyvěšen na www stránkách školy a na viditelném místě v přízemí školy.

I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců a pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

 Žák má právo

- na základní umělecké vzdělávání dle podmínek uvedených ve vyhlášce č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání,- na informace, má právo je vyhledávat, přijímat a rozšiřovat,        - být ochráněn před fyzickým nebo psychickým násilím a nedbalým zacházením,              - požádat o pomoc nebo radu kohokoliv z pracovníků školy.

Žáci i zákonní zástupci mají dále právo

-  na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání,

-  na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se základního uměleckého vzdělávání, 

-  vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována odpovídající pozornost; své názory směřují k učiteli svého předmětu nebo k ředitelce školy,

- na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se základního uměleckého vzdělávání.

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na základní umělecké vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem,                                                                                                                                               

- na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní a na poradenskou pomoc školy.                   

Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění.

Žák /zákonný zástupce žáka má právo za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR a ZOOÚ: požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům, požádat o kopii jeho zpracovávaných osobních údajů, požádat o opravu nepřesných osobních údajů, požádat o vydání potvrzení, zda a jaké osobní údaje týkající se žáka jsou školou zpracovány, kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů týkajících se žáka. Má právo na přenositelnost údajů, právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, má právo požádat o výmaz osobních údajů zpracovaných školou, pokud již pominul účel zpracování  a  uvedený souhlas se zpracováním citlivých údajů kdykoliv odvolat.

Škola (správce osobních údajů) zpracovává osobní údaje v souladu GDPR a ZOOÚ  i bez souhlasu žáka, pokud tím plní svou právní povinnost a v případě oprávněných zájmů správce.

Zákonní zástupci, popřípadě osoby, které vůči zletilých žákům plní vyživovací povinnost, mají dále právo  po předchozí dohodě s vyučujícím navštívit vyučování a požadovat další informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka. 

2. Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Žáci jsou povinni  řídit se zásadami tohoto školního řádu, dodržovat zásady kulturního chování, být slušní a ohleduplní k dospělým a k sobě navzájem a svým postojem ke studiu, chováním a vystupováním reprezentovat školu, docházet do vyučování pravidelně a včas, účastnit se veřejných i interních akcí školy a navštěvovat vybrané koncertní  a kulturní akce, které jsou součástí základního uměleckého vzdělávání, na všech akcích pořádaných školou se řídit pokyny pracovníků pověřených pedagogickým dozorem.

Zákonní zástupci nezletilých žáků (případně zletilí žáci) jsou dále povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; dokládat nepřítomnost ve vyučování telefonickou, písemnou nebo osobní omluvou, v případě delší nemoci podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání; plánovanou nepřítomnost omlouvat předem.

Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou  povinni zajistit, aby žák docházel řádně do školy; na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se základního uměleckého vzdělávání žáka. 

Pro školní matriku jsou povinni žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků uvést údaje podle § 28, odst. 2 školského zákona jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, údaje o předchozím vzdělávání, údaje o zdravotní způsobilosti k základnímu uměleckému vzdělávání, příp. o  zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh tohoto vzdělávání, jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, se souhlasem i další kontakty (telefon, email).

Použití a ochrana všech osobních údajů je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

II. Provoz a vnitřní režim školy

1. Organizace školy

Základní umělecká škola A. Muchy Ivančice je příspěvkovou organizací (školskou právnickou osobou) zřízenou Jihomoravským krajem. Jejím statutárním orgánem je ředitel školy, kterého jmenuje zřizovatel školy. Ředitel jmenuje svého zástupce, dle provozních potřeb a velikosti školy. Ředitel zřizuje jako svůj poradní orgán pedagogickou radu školy, kterou tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy (§ 164 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). Dále určuje podle podmínek a potřeb školy  vedoucí předmětových komisí. Technicko-hospodářští pracovníci jsou hospodářka školy a školnice – uklízečka.

2. Organizace vzdělávání

Škola organizuje vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu ZUŠ A. Muchy Ivančice (dále jen ŠVP) pro žáky přípravného studia a I. a II. stupně základního studia. Studium v jednotlivých oborech a studijních zaměřeních se organizuje podle vzdělávacího obsahu uměleckých oborů ŠVP. 

Umělecké  obory v ZUŠ A. Muchy Ivančice:  hudební obor, taneční obor, výtvarný obor.

Typy studia a délka studia:

Přípravné studium, délka max. 2 roky.

Základní studium I. stupně, délka 7 let.

Základní studium II. stupně, délka 4 roky.

Studium pro dospělé  -  pro osoby, které nespadají do ostatních typů studia, nejdéle 4 roky.

Uchazeči  jsou přijímáni:

do přípravného studia od 5-6 let věku  prokáže-li předpoklady ke vzdělávání,

do I. stupně základního studia  od 7 let věku podle výsledku talentové zkoušky do 1. ročníku I. stupně základního studia, případně do ročníku vyššího,

přípravného studia nebo do 1. ročníku II. stupně základního studia od 14 let věku na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky; dle svých schopností a znalostí plní nejprve vzdělávací obsah I. stupně základního studia,

do studia pro dospělé od 18 let věku na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky. Učební plán a vzdělávací obsah stanovuje učitel na základě potřeb a zájmu žáka.

Přijímací zkoušky                                                                                                                                                     pro následující školní rok probíhají v měsíci květnu. Každý uchazeč obdrží číslo, pod kterým pak je zveřejněno jeho přijetí či nepřijetí ke studiu. K určenému datu škola zveřejní seznam přijatých uchazečů, náhradníků a neúspěšných uchazečů na www stránkách školy. Pokud přijatí uchazeči nenastoupí ke studiu, jsou školou osloveni náhradníci. O přidělení žáka k vyučujícímu učiteli rozhoduje ředitel školy.

Vnitřní režim školy                                                                                                                                    Vyučování se řídí rozvrhem hodin, výuka probíhá formou individuální nebo skupinovou a kolektivní. Do vyučování nosí žáci požadované školní potřeby, do nehudebních oborů doporučené cvičební a pracovní oděvy. Opouštět školní budovu během vyučování není žákům dovoleno.                 

Vyučovací hodina trvá 45 minut. Vyučovací hodiny jsou odděleny pětiminutovými přestávkami. Jednotlivé vyučovací hodiny mohou být slučovány do lekcí: maximálně 2 hodiny v individuální a skupinové výuce, maximálně 3 vyučovací hodiny v kolektivní výuce, po kterých musí být výuka ukončena nebo musí následovat přestávka.

Žák nemá nárok na náhradu zameškané vyučovací hodiny, pokud je důvodem nepřítomnosti překážka na straně žáka. Žák nemá nárok na náhradu vyučovací hodiny ve dnech: státních svátků, prázdnin vyhlášených MŠMT a ředitelského volna.

Škola organizuje v souladu se školním vzdělávacím programem koncerty, výstavy a vystoupení a další akce související s výchovně vzdělávací činností.

Vstup a pohyb po škole a v areálu školy

Žáci přichází do školy 10 minut před začátkem vyučování. Očistí si boty, odloží si své věci do uzamykatelných šatních skříněk v suterénu. V případě, že nemají přezůvky, použijí návleky na obuv.

V šatně se nezdržují déle, než je nezbytně nutné. Žáci se chovají ve třídách a na chodbách ukázněně, dbají pokynů vyučujících. Během vyučovací doby může učitel zakázat používání mobilního telefonu. Bezprostředně po skončení výuky žáci opouští budovu školy.

Vstupující osoby se konkrétnímu zaměstnanci školy ohlásí domácím telefonem u vstupu opatřeného kulatou klikou. Jejich vstup je vizuálně zkontrolován kamerou, která zobrazuje vchod do budovy na počítačích ve všech učebnách a kancelářích školy. 

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

Škola je povinna při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.

Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech. Poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Škola je povinna vést evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. 

Bezpečnost a ochranu zdraví žáků zajišťuje ředitel školy pedagogickými pracovníky. Žáci jsou pravidelně proškolováni vždy na začátku nového školního roku svým učitelem hlavního předmětu. Školení žáků se uskuteční v rozsahu vypracovaném vedením školy. Zápis se provede do třídní knihy. Při výuce v tanečním a výtvarném oboru zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tento typ výuky.

Žákům není povoleno v prostorách školy i na akcích organizovaných školou kouřit, nosit do školy větší částky peněz, cenné věci, nevhodné a nebezpečné předměty. Žákům je zakázáno nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy a při akcích pořádaných školou. V učebnách není žákům povoleno otevírat okna, přistupovat k otevřeným oknům, manipulovat s topnými tělesy, osvětlením a vybavením učebny, rovněž nesmí zapojovat elektrické spotřebiče. Do školní budovy není dovoleno ukládat jízdní kola.

Projevy šikanování mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání ICT k znevažování důstojnosti, kterých by se dopouštěl kdokoliv vůči komukoliv (žáci i dospělí), jsou ve škole přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu.

Škola neodpovídá za bezpečnost žáků mimo budovy, v nichž vykonává svoji činnost, výjimkou jsou mimoškolní akce, které sama pořádá či organizuje. Při akcích konaných mimo školu, kde právnická osoba vykonává činnost školy, nesmí na jednu osobu, která zajišťuje bezpečnosti a ochranu zdraví nezletilých žáků, připadnout více než 25 žáků. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. O  mimoškolní akci (o jejím průběhu a předpokládaném skončení) jsou zákonní zástupci informováni předem.

Mezi účastníky případného výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské unie mají Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo potvrzení tento průkaz nahrazující. Dále musí mít škola písemně potvrzení povolení souhlasu výjezdu žáka do zahraničí svým zákonným zástupcem.

Jakékoliv osoby (vyjma žáků školy a zaměstnanců školy) navštěvující učitele a pracovníky ZUŠ za účelem konzultací, dohovorů apod., rodiče a příbuzní čekající na žáka v prostorách ZUŠ nejsou pojištěni proti úrazům a krádežím.

Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání.

IV. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Škola může zapůjčit hudební nástroj na základě smlouvy, kterou uzavře nejdéle na dobu jednoho roku s žákem, resp. jeho zákonným zástupcem. Žáci řádně pečují o majetek školy, zapůjčené hudební nástroje, notový materiál a jiné učební pomůcky a plně za ně odpovídají. Škody způsobené žáky na majetku školy včetně jeho ztráty, poškození osobních věcí spolužáků apod. jsou žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků povinni uhradit. Pokud žáci končí vzdělávání, odevzdají svému učiteli všechny zapůjčené školní  pomůcky.

V. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žákůHodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 70/2019 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací. 

Žák je v jednotlivých předmětech hodnocen na vysvědčení těmito stupni prospěchu:

1 - výborný, 2 - chvalitebný, 3 - uspokojivý, 4 - neuspokojivý. Žák je na konci prvního a druhého pololetí celkově hodnocen těmito stupni: prospěl(a) s vyznamenáním, prospěl(a), neprospěl(a). 

Žák prospěl s vyznamenáním, jestliže není hodnocen v žádném povinném předmětu stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5. Žák prospěl, jestliže nebyl ani v jednom povinném předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 – neuspokojivý. Žák neprospěl, jestliže byl z některého povinného předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 – neuspokojivý.

Nelze-li žáka hodnotit za první pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo ukončeno nejpozději do ukončení hodnocení za druhé pololetí příslušného školního roku. Nelze-li žáka hodnotit za druhé pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo ukončeno do začátku následujícího školního roku.

Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů výjimečně uvolnit žáka zcela nebo zčásti z pravidelné docházky do některého povinného předmětu stanoveného školním vzdělávacím programem, a to buď na školní rok nebo jeho část; zároveň stanoví náhradní způsob výuky, obsah a rozsah zkoušek z předmětu, ze kterého byl žák uvolněn.

Ředitel školy může uznat částečné vzdělání žáka, pokud je doloženo prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 5 let. Uzná-li ředitel školy dosažené vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání.

VI. Úplata za vzdělávání

I. U žáků přípravného studia, základního studia I. a II. stupně se stanoví výše úplaty v jednotlivých uměleckých oborech tak, aby průměrná výše stanovených úplat nepřekročila 110 % skutečných průměrných neinvestičních výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce.                                                                                                                                                                     II. U studia pro dospělé stanoví ředitel školy výši úplaty za vzdělávání:                                                               a) u žáků, kteří se zároveň vzdělávají v denní formě vzdělávání ve střední škole, v denní formě vzdělávání v konzervatoři nebo v denní formě vzdělávání ve vyšší odborné škole, podle odstavce I.,       

b) u žáků, kteří nejsou uvedeni v předešlém odstavci, nejvýše v plné výši průměru skutečných neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém kalendářním roce.

Ukončí-li žák vzdělávání  v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání  z důvodů hodných zvláštního zřetele (zdravotní důvody, stěhování),  lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.

Ředitel školy stanovuje ve směrnici o školném výši úplaty a její podmínky. Výši úplaty na školní rok dá ředitel školy na vědomí žákům školy prokazatelným způsobem Úplata se v ZUŠ A. Muchy hradí pololetně. Úplata za stanovené období je splatná do konce prvního měsíce příslušného období. Ředitel školy může dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem jiný termín úhrady.

VII. Ukončení vzdělávání

Ukončení vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.               Základní studium I. a II. stupně a studium pro dospělé se ukončují vykonáním závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška může mít formu absolventského vystoupení nebo vystavení výtvarných prací na výstavě.

Žák přestává být žákem školy a) jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku, b) jestliže byl vyloučen ze školy (§ 31 odst. 2 až 4 školského zákona), c) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý  žák k 31. lednu, d) v průběhu 1. nebo 2. pololetí školního roku pouze v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý  žák  z důvodů zvlášť hodných zřetele (např. stěhování, zdravotní problémy), e) v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem školy jiný náhradní termín, f) pokud k 30. 6. nepodá přihlášku na další školní rok.

VIII. Výchovná opatření

Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy, vyloučení žáka ze školy, a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo učitel hlavního předmětu.

Ředitel školy může  - v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem, vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání a tímto školním řádem -  rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení výše uvedených norem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení. Ředitel školy rozhodne o podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu. Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.

Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem. Za hrubé porušení školního řádu jsou také považovány projevy šikanování, tj. cílené a opakované ubližující agresivní útoky fyzického i psychického charakteru.

Tento školní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2019

                                                                                                               DODATEK č. 1 ke školnímu řádu ze dne 1. 9. 2019 (dále jen „Školní řád“):

I. Působnost

1. Škola je povinna zavést distanční výuku, pokud není možná osobní přítomnost většiny (tj. více než 50 %) žáků z nejméně jedné třídy, studijní skupiny, oddělení ve škole, a to z důvodů:

• krizových opatření vyhlášených po dobu trvání krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., krizového zákona,

• nařízení mimořádného opatření, např. Ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví nebo

• nařízení karantény.

2. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

3. Škola nemá povinnost zavést distanční výuku, pokud:

• ředitel školy vyhlásí „ředitelské volno“,

• Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR schválí škole změnu v organizaci školního roku,

• je žákům nařízena karanténa, ale nejde o většinu třídy, a to i v případě, kdy se

v jiných třídách školy vzdělávání distančním způsobem poskytuje,

• jsou žáci nepřítomni z jiného důvodu, než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku.

4. Vzdělávání distančním způsobem není pro žáky školy povinné s odkazem na ust. § 184a odst. 3 školského zákona. Pokud se však žák distanční výuky zúčastní, je povinen dodržovat pravidla a povinnosti uvedené níže.

II. Organizace distanční výuky a řešení absence

1. Vedení školy a vyučující pedagogové se žáky komunikují prostřednictvím Klasifikace (ofline) a pro online spojení využívají nejvhodnější jinou platformu Skype, WhatsApp, Messenger apod. dle dohody se zákonným zástupcem a po domluvě s vedením. Po zřízení společné platformy Teams bude využívána dle možností i tato, především pro kolektivní výuku.

2. Před zahájením distanční výuky škola seznámí žáky a jejich zákonné zástupce s pravidly distanční výuky a používáním komunikačních platforem, jejímž prostřednictvím bude distanční výuka realizována.

4. Distanční výuka se zajišťuje kombinací synchronní a asynchronní distanční výuky. Při synchronní výuce musí být žáci osobně přítomni on-line přenosu na vybrané platformě, tj. musí být připojeni k internetu a využívat náležité IT zařízení vybavené kamerou a mikrofonem (např. notebook, tablet, chytrý mobilní telefon apod.).

5. Rozvrh hodin a synchronní výuka probíhá v době dohodnuté s žáky a jejich zákonnými zástupci.

6. Při asynchronní výuce jsou žáci povinni vypracovat jim zadaný úkol a do předem určené lhůty jej prostřednictvím zvolené platformy odevzdat.

7. Nemohou-li se žáci distanční výuky zúčastnit, mají povinnost se neprodleně omluvit svému pedagogovi. Nepřítomnost žáka při synchronní i asynchronní výuce však nemůže být považována za neomluvenou absenci z výuky.

8. Škola nemá k dispozici IT zařízení pro potřeby žáka k zapůjčení k účasti na distanční výuce. Distanční výuka takového žáka je zajištěna jiným vhodným způsobem, např. formou telefonických konzultací a předávání úkolů dle individuální dohody žáka, jeho zákonného zástupce a pedagoga.

III. Hodnocení výsledků vzdělávání

1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků při distanční výuce se řídí platným školním řádem.

2. Pedagogové ve zvýšené míře využívají formativní hodnocení, zajišťují průběžnou zpětnou vazbu žákům a směřují žáky ke zlepšení v oblastech, ve kterých potřebují rozvíjet své znalosti a schopnosti. Pedagogové rovněž motivují žáky k vlastnímu sebehodnocení splněných úkolů ve spolupráci s jejich zákonnými zástupci. Sumativní hodnocení přitom i po dobu trvání distanční výuky nadále zůstává součástí hodnocení žáků.

3. Pedagogové průběžně monitorují zapojení a aktivitu všech žáků do distanční výuky, poskytují jim v přiměřeném čase zpětnou vazbu, podporují je v hledání řešení a motivují k dalšímu pokroku.

4. Pokud se žák do distanční výuky nezapojuje nebo se zapojuje v nedostatečné míře, je pedagog povinen zjistit důvody absence a ve spolupráci se zákonnými zástupci žáků hledat způsoby podpory a zapojení žáka do distanční výuky.

5. Způsob vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání v rámci distanční výuky se škola i příslušný pedagog snaží přizpůsobit podmínkám konkrétního žáka pro tento typ vzdělávání.

Tento dodatek nabývá účinnosti dne: 1. 1. 2021

Mgr. Dagmar Fialová

ředitelka školy